Uitleenvoorwaarden van de Kunstuitleen Slochteren

* De lener zorgt zelf op verantwoorde manier voor transport van het kunstwerk van en naar het uitleenpunt
* Het verdient aanbeveling geleende kunstvoorwerpen in een deugdelijke bescherming (bijv. kist, doos of noppenfolie) te vervoeren
* De lener is verplicht het kunstwerk gedurende de leenperiode persoonlijk te beheren
* De lener is niet gerechtigd geleende kunstwerken op een ander adres dan het bij Kunstuitleen Slochteren geregistreerde adres onder te brengen, evenals om de geleende kunstwerken aan anderen ter  beschikking te stellen
* Kunstuitleen Slochteren moet bij adreswijziging van de lener zo spoedig mogelijk schriftelijk worden geïnformeerd over het nieuwe adres en telefoonnummer
* De lener is verantwoordelijk voor het geleende kunstwerk vanaf het moment dat hij of zij het geleende onder zijn beheer heeft, tot het moment dat het geleende door of namens Kunstuitleen Slochteren weer    in ontvangst is genomen
* Kunstvoorwerpen mogen niet in de volle zon of in de directe nabijheid van een warmtebron of op een vochtige plaats worden geplaatst of bewaard
* De lener is verplicht het kunstwerk na afloop van de uitleenperiode in goede staat terug te bezorgen
* De lener kan tot uiterlijk op de tweede openingsdag na uitleen, het geleende kunstwerk zonder bijbetaling omruilen
* De lener is zelf aansprakelijk voor schade aan kunstwerk en lijst tijdens de uitleenperiode. Tevens komen de kosten voor vervanging van beschadigde glasplaten voor rekening van de lener
* Het is niet toegestaan reparaties zelf uit te voeren, dan wel uit te laten voeren. De beschadigingen worden getaxeerd en gerepareerd door Kunstuitleen Slochteren
* In geval van vermissing of verloren gaan van het kunstwerk behoudt Kunstuitleen Slochteren zich het recht voor om van de lener een schadevergoeding te eisen
* De lener is verplicht Kunstuitleen Slochteren onmiddellijk op de hoogte te stellen van beschadiging, vermissing of verloren gaan van de kunstvoorwerpen


Lidmaatschap van de Kunstuitleen Slochteren

Er zijn drie mogelijkheden van lidmaatschap:

voor particuliere gebruikers:

Een lidmaatschap kost €24,00 per kalenderjaar. Een lidmaatschap kan ieder moment ingaan, het tarief wordt per maand berekend. Het lenen van een kunstwerk kost € 9,00 per dertien weken. De leentermijn kan, indien het kunstwerk niet gereserveerd is voor andere leden, verlengd worden tot maximaal twee perioden van dertien weken. Hiervoor wordt opnieuw € 9,00 per dertien weken in rekening gebracht. Er mogen maximaal 5 werken tegelijkertijd geleend worden.

voor scholen:

Het lidmaatschap voor scholen is gereduceerd. Een lidmaatschap voor scholen kost €24,00 per kalenderjaar. Het lenen van een kunstwerk kost € 9,00 per dertien weken. De leentermijn kan indien het kunstwerk niet gereserveerd is voor andere leden, verlengd worden tot maximaal twee perioden van dertien weken. Hiervoor wordt opnieuw € 9,00 per werk per dertien weken in rekening gebracht. Het aantal werken wat geleend mag worden gaat in overleg met de artotheek tegen het daarvoor geldende tarief.

voor bedrijven:

Het lidmaatschap voor bedrijven kost € 40,00 per kalenderjaar. Het lidmaatschap kan ieder moment ingaan, het tarief wordt per maand berekend. Het lenen van een kunstwerk kost € 20,00 per half jaar.

De leentermijn kan in overleg met een half jaar verlengd worden. Bij verlenging van de leentermijn wordt opnieuw € 20,00 in rekening gebracht. Het aantal werken wat geleend mag worden gaat in overleg met de artotheek tegen het daarvoor geldende tarief.

Boete

Bij overschrijding van de uiterste inleverdatum wordt een boete berekend van € 0.25 per kalenderdag, met uitzondering van de dagen die in de onderstaande vakantieperioden vallen. Kunstwerken waarvan de uiterste inleverdatum is overschreden, moeten worden ingeleverd.